พูดภาษาอังกฤษ Can, Could, Be able to

Can: สามารถทำอะไรบางสิ่งได้ทั้งในอนาคตและปัจจุบันที่พูด ซึ่งขณะที่พูดอยู่อาจจะยังไม่ได้ทำ ตัวอย่าง I can swim. I can sing. I can dance. I can help you tomorrow. Could: กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can สามารถ (past) เป็นอดีต ตัวอย่าง My grandma could […]

Read Article →