ประโยคแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนำไปใช้ได้จริง

ปกติการแนะนำตัวเองเป็นการเริ่มบทสนทนาที่สุภาพในทุกๆภาษา เพราะจะทำให้คู่สนทนามองเราเป็นบวกและประทับใจมากขึ้น โดยไม่เพียงแต่การสนทนาเท่านั้น หากแต่การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การรายงานผลที่ประชุม ในท่ามกลางคนจำนวนมา การแนะนำตัวยิ่งเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นวันนี้จึงมีประโยคแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์ควรค่าแก่การจดจำและนำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์มาฝากกันดังนี้

การขึ้นประโยคแนะนำตัวเราเอง

 • Let me introduce myself I’m………………………….
 • I’d like to introduce myself I’m………………………
 • My name is…………….
 • I’m……………………
 • Nice to meet you I’m…………………..
 • Please to meet you I’m…………………..

 

การขึ้นประโยคแนะนำผู้อื่น

 • Jan, this is Mary. Mary this Jan.
 • I’d like you to meet Tony.
 • I’d like to introduce you to Jack.
 • Natasha, please meet John.
 • Polly, have you meet Betty?

 

เมื่อมีผู้แนะนำแล้วเราสามารถตอบกลับการแนะนำได้ ดังนี้

 • Happy to meet you.
 • How do you do?
 • Nice to meet you.
 • Pleased to meet you.