ประโยคภาษาอังกฤษที่บอกว่า “ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย” พูดได้หลายแบบ

คำว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือการจ่ายสุรุ่ยสุร่าย ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Lavish ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์  แต่เมื่อนำมาเขียนเป็นประโยคที่บอกว่า คุณจะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย สามารถเขียนได้ว่า You’ll spend lavishly. แต่อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือจ่ายแบบสุรุ่ยสุร่าย ยังใช้ประโยคแบบอื่นๆได้ ดังนี้

  • I’ll go on a shopping spree.
  • I’ll go on a shopping binge.
  • I’ll spend money like water.
  • I’ll push the boat out.
  • I’ll splash out.

จากประโยคข้างต้น ล้วนแล้วมีความหมายไปในทิศทางเดียวกันคือใช้จ่ายเงินเยอะเกินไป จ่ายเงินไปกับสิ่งฟุ่มเฟือย  ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายบ้าง โดยเราสามารถนำประโยคเหล่านี้มาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการฝึกภาษาอังกฤษของเราให้มีความหลากหลายและประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์นะ