ทุกๆวัน ทุกๆเดือน ทุกๆปี ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ถ้าเราจะพูดว่า ทุกๆวัน ทุกๆเดือน ทุกๆปี เป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไรดีนะ การที่เราเรียกการระบุ ทุกๆวัน ทุกๆเดือน ทุกๆปี เหล่านี้ว่าเป็นการบอกความถี่ Frequency หรือ การบอกครบรอบตามเวลา Periodicity ซึ่งมีได้หลากหลายดังตัวอย่างต่อไปนี้

Hourly ทุกๆชั่วโมง
Daily ทุกๆวัน
Semi-weekly ทุกๆครึ่งอาทิตย์ หรือ 2 ครั้งต่ออาทิตย์
Weekly ทุกๆอาทิตย์
Demi-semi-monthly ทุกๆ 3 ครั้งต่ออาทิตย์
Bi-weekly ทุกๆ 2 อาทิตย์
Tri-weekly ทุกๆ 3 อาทิตย์
Quad-weekly ทุกๆ 4 อาทิตย์
Semi-monthly ทุกๆครึ่งเดือน
Monthly ทุกๆเดือน
Bi-Monthly ทุกๆ 2 เดือน
Quarterly หรือ Tri-monthly ทุกๆ 3 เดือน หรือ ทุกๆไตรมาส
Semi-annually ทุกๆ ครึ่งปี
Annually หรือ Yearly ทุกๆปี

บางคนอาจจะส่งสัยว่าแล้วมีหน่วยเล็กกว่านี้ไหม คำตอบก็คือมีจ้า เช่น Minutely ทุกๆนาที แต่อาจจะไม่นิยมใช้ ใช้คำว่า Every minute แทน ทุกๆวินาทีก็ใช้ Every second เช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่านอกจากการใช้ตามที่ยกตัวอย่างมาแล้ว อาจจะใช้คำว่า Every แทนก็ได้ เช่นทุกๆวัน Every day, ทุกๆ ปี Every year ก็ได้เช่นกัน