ชุดคำศัพท์ที่ควรระวังมักใช้สลับกันบ่อย

ครั้งนี้มาดูชุดคำศัพท์ที่คนส่วนใหญ่มักสับสน ใช้ปนกันสลับกันไปมา บางครั้งก็สะกดอีกแบบ แต่จะใช้ความหมายอีกแบบก็มี ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น และจพให้ได้มากขึ้นว่าแต่ละคำสะกดแบบไหน แล้วแปลว่าอะไรกันแน่นั้น มาดูชุดคำศัพท์เหล่านั้นไปพร้อมๆกันเลย

ชุดที่1

Raise (V.) แปลว่า ยก  ขึ้น เช่น Raise your hand.

Rise (V.) แปลว่า ลุกขึ้น ขึ้น เช่น The sun rises at 6.00 AM

ทั้ง 2 คำ มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน แต่ความต่างกันก็คือการใช้งาน ถ้าจะนำ Raise มาใช้ในประโยค ก็จะต้องมีกรรมารองรับ จากตัวอย่าง Raise your hand. จะเห็นว่า your hand เป็นกรรมที่ตามหลังอยู่ ในขณะที่ Rise ไม่จำเป็นต้องมีกรรมตามหลังนั่นเอง

ชุดที่ 2

Desert (N.) แปลว่า ทะเลทราย เป็นคำนาม

Desert (V.) แปลว่า ละทิ้ง เป็นคำกริยา

Desert (Adj.) แปลว่า อ้างว้าง เปล่าเปลี่ยว เป็นคำคุณศัพท์

Desserts (N.) แปลว่า ขนมหวาน หรือผลไม้  วิธีการจำตัวสะกดคือ ขนมหวาน แบบหวานมากๆ จึงมี s 2 ตัว เป็น Desserts

ชุดที่ 3

Exist (V.)  แปลว่า มีอยู่

Exit (N.)  แปลว่า ทางออก ประตูฉุกเฉิน

ชุดที่ 4

Lie (V.) แปลว่า โกหก

Lie (V.) แปลว่า นอน Lie down to sleep.

Lay (V.) แปลว่า วางลง เอนลง ได้นอนแล้ว เช่น You lay me down to sleep.

แม้ว่า Lie และ Lay ที่แปลว่านอน จะมีความหมายคล้ายๆกัน เป็นกริยาเหมือนกัน แต่หลักการใช้จะไม่เหมือนกัน ดูได้จากประโยคตัวอย่าง กล่าวคือ ถ้าจะใช้ Lay ตัวนี้ในประโยคต้องมีกรรมมารองรับ จะเห็นประโยคว่า You lay me down to sleep. กรรมก็คือ me แต่ถ้าจะใช้ Lie ตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับนั่นเอง