คำเชื่อมในภาษาอังกฤษที่ควรรู้ เรื่อง “การเปรียบเทียบสิ่งที่ต่างกัน (Contrast)”

จากบทความที่แล้วเราได้พูดถึงคำเชื่อมในการเปรียบเทียบในทิศทางของสิ่งที่เหมือนกันหรืออะไรที่ไปในทิศทางเดียวกันแล้ว ในบทความนี้จะมาพูดถึงคำเชื่อมการเปรียบเทียบกันเช่นกัน แต่จะเปรียบเทียบกันในมุมมองที่แตกต่างกัน ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Contrast ก็คือการเปรียบเทียบสิ่งที่ตรงกันข้ามของกันและกันนั่นเอง มาลองดูคำเชื่อมที่สามารถนำมาใช่เปรียบเทียบสิ่งที่แตกต่างกันดังนี้

Contrast = ความแตกต่าง, ตรงกันข้าม

 • However แปลว่า อย่างไรก็ตาม
 • Nevertheless แปลว่า แม้กระนั้น ,อย่างไรก็ตาม
 • Nonetheless แปลว่า แม้กระนั้น ,อย่างไรก็ตาม
 • Still แปลว่า ยัง
 • Although , though , even though แปลว่า แม้ว่า
 • But แปลว่า แต่
 • Yet แปลว่า แต่
 • Despite, In spite of แปลว่า ถึงแม้จะมี, แม้จะมี
 • In contrast, In comparison แปลว่า ในทางตรงกันข้าม ,ในการเปรียบเทียบ
 • While, whereas แปลว่า ในขณะที่
 • On the other hand แปลว่า ในทางกลับกัน
 • On the contrary แปลว่า ในทางตรงกันข้าม

จากคำเชื่อมการเปรียบเทียบสิ่งที่แตกต่างกันข้างต้นก็จะพบว่าเป็นคำที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ตรงข้ามกับประโยคหรือเนื้อความก่อนหน้า เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างหรือแนวคิดของมุมมองอีกด้านหนึ่งนั่นเอง