คำศัพท์เกี่ยวกับเงินในรูปแบบต่างๆ

เงินเป็นปัจจัยที่สำคัญส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเราไปแล้ว เพราะเงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนทั้งสิ้นค้าและบริการให้กับชีวิตมนุษย์ เพื่อให้สมบูรณ์ขึ้น และเงินก็อาจจะนำมาซึ่งการต่อสู้ได้เหมือนกันถ้ามนุษย์ไม่รู้จักคำว่าพอ แต่อย่างไรก็ตาม เงิน บางครั้งก็ไม่ได้มาในรูปแบบของคำว่า Money ในภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว หากแต่ เงิน ยังสามารถเรียกในรูปแบบอื่น เพื่อกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างได้อีกด้วย มาดูกันว่า รูปแบบของเงินในภาษาอังกฤษมีคำไหนที่น่าสนใจและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้บ้าง

 • Fee หมายถึง  ค่าธรรมเนียม สามารถใช้ได้กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย
 • Donation หมายถึง  การบริจาค สามารถใช้ได้กับวัด มูลนิธิ สมาคมต่างๆ
 • Bribe หมายถึง  สินบน เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
 • Tax หมายถึง  ภาษี เงินที่จ่ายให้กับรัฐบาล
 • Ransom หมายถึง  ค่าไถ่ เงินเรียกค่าไถ่
 • Allowance หมายถึง  เบี้ยเลี้ยง เงินค่าขนมให้กับเด็กๆ
 • Loan หมายถึง  เงินกู้ เงินที่ยืมมาจากธนาคาร
 • Wage หมายถึง  ค่าจ้าง
 • Salary หมายถึง  เงินเดือน
 • Fine หมายถึง  ค่าปรับ
 • Alimony หมายถึง  ค่าเลี้ยงดู ในกรณีที่มีการหย่าสามารถใช้คำนี้ได้
 • Pension หมายถึง  เงินบำนาญ
 • Debt หมายถึง  หนี้สิน
 • Tip หมายถึง  ทิป เงินที่ให้พนักงานเมื่อมีการบริการที่ดี