คำกริยาควรรู้ที่ตามด้วย Infinitive

Infinitive เป็น พื้นฐานของคำกริยาที่มี to เช่น to eat , to go, to get เป็นต้น ซึ่งในประโยคภาษาอังกฤษก็จะมีคำกริยาบางคำที่จะตามด้วย Infinitive เสมอ มาดูคำกริยาที่ควรรู้พร้อมตัวอย่างประโยค สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้

คำกริยาที่ตามด้วย Infinitive ตัวอย่างประโยค
Agree She agrees to do business.
Ask He ask to help his mother.
Decide I decided to start a business.
Expect She expects to get a raise this month.
Get She gets to travel a lot for work.
Happen He happens to know your brother.
Hope She hopes to get a good job.
Intend They intend to play the piano as a child.
Learn I learn to play the piano as a child.
Plan He plans to see you tomorrow.
Promise She promised to help me.
Refuse He refuses to clean his room.
Want They want to play soccer after work.