คำกริยาควรรู้ที่ตามด้วย Infinitive

Infinitive เป็น พื้นฐานของคำกริยาที่มี to เช่น to eat , to go, to get เป็นต้น ซึ่งในประโยคภาษาอังกฤษก็จะมีคำกริยาบางคำที่จะตามด้วย Infinitive เสมอ มาดูคำกริยาที่ควรรู้พร้อมตัวอย่างประโยค สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้

คำกริยาที่ตามด้วย Infinitive ตัวอย่างประโยค
Agree She agrees to do business.
Ask He ask to help his mother.
Decide I decided to start a business.
Expect She expects to get a raise this month.
Get She gets to travel a lot for work.
Happen He happens to know your brother.
Hope She hopes to get a good job.
Intend They intend to play the piano as a child.
Learn I learn to play the piano as a child.
Plan He plans to see you tomorrow.
Promise She promised to help me.
Refuse He refuses to clean his room.
Want They want to play soccer after work.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.