ความแตกต่าง Although และ In spite of

ความจริงแล้ว Although และ In spite of นั้นมีความหมายไปในทิศทางเดียวที่มีความหมายว่า แม้ว่า หรือ ทั้งๆที่ แต่ความแตกตต่างของทั้ง 2 คำนี้ อยู่ที่การใช้งาน มาดูกันว่าต่างกันตรงไหน

Although  จะมีโครงสร้างการใช้งานคือ although + subject + verb

ตัวอย่าง

  • Although it rained a lot we went to the park.
  • I didn’t get the job although I am qualified for the position.
  • Although traffic was bad, I got to work on time.

 

In spite of จะมีโครงสร้างใช้งาน คือ in spite of + noun/pronoun /(Verb)-ing

ตัวอย่าง

  • In spite of the rain, we went to the park.
  • I didn’t get the job in spite of being qualified for the position.
  • In spite of the traffic, I got to work on time.

 

จะสังเกตเห็นว่าทั้ง 2 คำ นี้ มีความต่างกันที่การใช้งาน ถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือ Although จะตามด้วยประโยค ในขณะที่ In spite of นั้นจะตามด้วยคำ เพราะฉะนั้นเมื่อนำไปใช้เราจำเป็นต้องดูในลักษณะโครงสร้างของประโยคด้วยจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องนั่นเอง