การใช้คำว่าต้อง “Must”

A: You must not come late tomorrow because we have a VIP visitor.
B: OK, I will get up early.
A: You must wear uniform while you’re working factory.
B: yes sir.

วิธีการใช้ Must ..
Must เป็นกริยาช่วยชนิดหนึ่ง แปลว่า ต้อง ใช้เพื่อนแสดงถึงสิ่งที่ต้องกระทำ ถ้าไม่ให้กระทำโดยใช้รูปประโยคดังนี้
Subject + must +Verb infinitive
ประธานตามด้วย Must ตามด้วยกริยาที่ไม่ผันรูป
ตัวอย่าง
He must negotiate with MIS Company.
เขาต้องเจรจากับบริษัท MIS

หรืออีกรูปประโยคคือ
Subject + must not+ Verb infinitive
ประธานตามด้วย Must not ตามด้วยกริยาที่ไม่ผันรูป
ตัวอย่าง
You must not plug in any electricity while you are standing on the wet floor.
คุณห้ามเสียบปลั๊กเครื่องไฟฟ้าใดๆ ขณะยืนอยู่บนพื้นเปียก