การเจรจา ในภาษาอังกฤษ Negotiating a project

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ ในการ เจรจา เกี่ยวกับงาน หรือโครงการต่างๆ (Negotiating a project) ที่เพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ลองจดจำไว้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะจ้า

Asking for information·         What are you usual charges(fees/rates) for…?

·         Can you give me some more information about…?

Requests·         Do you think you could…?

·         Would you be able to …?

Emphasizing a main point·         My main concern at this stage is …

·         The main thing for me is …

Asking for a suggestion·         How do you think we should deal with this?

·         What do you think is the best way forward?

Making a suggestion·         Why don’t you…?

·         What about if we …?

Negotiating: being firm·         I understand what you’re saying about… (but…)

·         I can see what you’re saying, but…

Negotiating: being flexible·         We would be prepared to … (if…)

·         I am willing to … (if …)

Negotiating: agreeing·         OK, I’m happy with that for now.

·         That’s fine.

Next steps·         I’ll be in touch again soon with more details.

·         Let’s talk next week and see how things are going.

Closing·         I look forward to working with you.

·         I’m sorry that we couldn’t use your services this time, but I hope there will be another opportunity.