การมีผู้มาติดต่อขอพบโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า เราจะรับมือกับสถานการณ์อย่างไรดี?

ในมุมมองฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านไม่ว่าจะอยู่สถาบันใดๆ กรณีมีแขกมาเยี่ยมเยือนหรือขอพบคนของที่บ้าน (ณ ที่นี้อาจหมายถึงบริษัทร้านค้าทั่วไปก็ได้) เราจะต้องรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างสุภาพและต้อนรับโดยประโยคในภาษาอังกฤษเราอาจจะใช้ประโยคเหล่านี้สอบถามเบื้องต้นก่อนก็ได้ว่าได้นัดไว้หรือไม่

Have you got an appointment?
Do you have an appointment?
Is Mr./Mrs./Miss … expecting you?
Did you make an appointment?

แล้วถ้าหากว่าบุคคลผู้มาติดต่อต้องการพบไม่อยู่หรือไม่ว่างที่จะพบได้ในขณะนั้น สามารถแจ้งให้ผู้มาติดต่อทราบได้ว่า
I’m sorry, but Miss Pimnipa is not in today.
I’m sorry, but Miss Pimnipa has just left/gone out.
I’m sorry, but Miss Pimnipa is in a meeting at the moment.
ซึ่งอาจเปลี่ยนวลี I’m sorry, but … เป็น I’m afraid … ก็ได้ เช่น
I’m afraid Miss Pimnipa has just left/gone out.

และอาจถามต่อไปตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์ว่า
Would you like to wait for a few minutes?
Would you like to come back later?
Would you like to leave a message?
Would you like to make a new appointment?
หรือจะใช้ If you’d … (ย่อมาจาก If you would …) แทน Would you … ก็ได้ โดยประโยค Would you … นั้นเป็นเชิงถามความประสงค์ ส่วนประโยค If you’d … นั้นเป็นเชิงเสนอแนะ เช่น
If you’d like to wait for a few minutes.
หากขึ้นด้วย Would you ให้ลงท้ายด้วยเครื่องหมายคำถามเพราะเป็นประโยคคำถาม แต่หากขึ้นด้วย If you ให้ลงท้ายด้วยจุด (.) เพราะเป็นประโยคบอกเล่า