การมีผู้มาติดต่อขอพบโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า เราจะรับมือกับสถานการณ์อย่างไรดี?

ในมุมมองฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านไม่ว่าจะอยู่สถาบันใดๆ กรณีมีแขกมาเยี่ยมเยือนหรือขอพบคนของที่บ้าน (ณ ที่นี้อาจหมายถึงบริษัทร้านค้าทั่วไปก็ได้) เราจะต้องรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างสุภาพและต้อนรับโดยประโยคในภาษาอังกฤษเราอาจจะใช้ประโยคเหล่านี้สอบถามเบื้องต้นก่อนก็ได้ว่าได้นัดไว้หรือไม่ Have you got an appointment? Do you have an appointment? Is Mr./Mrs./Miss … expecting you? Did you make an appointment? แล้วถ้าหากว่าบุคคลผู้มาติดต่อต้องการพบไม่อยู่หรือไม่ว่างที่จะพบได้ในขณะนั้น สามารถแจ้งให้ผู้มาติดต่อทราบได้ว่า I’m sorry, but […]

Read Article →