การพูดหรือเขียนแสดงสิ่งที่ตรงข้ามเป็นภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

ปกติในการพูดสนทนา หรือการนำเสนอผลงานที่เป็นทางการ ส่วนใหญ่แต่ละคนมักจะมีวิธีการนำเสนอแนวคิด ไอเดียที่แตกต่างกัน และในภาษาอังกฤษ การแสดงสิ่งที่ตรงข้ามความคิดที่เป็นทางการและเชิงสุภาพที่ควรรู้ไว้ก็มีหลายแบบ โดยเราสามารถใช้โครงสร้างของประโยคได้ดังนี้

 • Although some people …….…,I prefer……….
 • Even though some people …………., I prefer……….
  ตัวอย่าง

 • Although some people like strawberry , I prefer chocolate

ตามสูตรด้านบนคือ ให้เราเขียนหรือพูดถึงสิ่งที่ตรงข้ามก่อนแล้วก็ค่อยนำเสนอแนวคิด หรือความคิดเห็นของเราออกมาเป็นอีกหนึ่งมุมมอง

โครสร้าง = Although / Even though + Subject + Verb +, +Subject + Verb

  ตัวอย่าง

 • Although some people like learning English, I prefer learning Japanese.
 • Even though learning English is fun, many people find difficult.

หรือเราสามารถใช้โครงสร้างแบบนี้ก็ได้
Despite………….., I prefer……………………… (Despite + Noun) เช่น

  ตัวอย่าง

 • Despite nightlife , I would prefer to live in country.

…………………; nevertheless, ……………………

  ตัวอย่าง

 • Some people like live in the city ; nevertheless, I like living in the countryside.

………………… ; however, …………………

  ตัวอย่าง

 • Some people love their politicians; however, I find politicians are not always honest.

จากโครงสร้างประโยคเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของเราในทางตรงกันข้ามแบบสุภาพที่แนะนำว่าควรนำไปใช้ และยังสามารถใช้ได้หลายสถานการณ์ทั้งการนำเสนอ การพูด การสนทนา และแม้แต่การเขียนเรียงความ ( Essay ) ก็เช่นกัน