การถามระยะเวลา How long…?

การถามระยะเวลา how long… เป็นการแสดงคำถาม แปลว่า นานเท่าไหร่? ใช้ถามระยะเวลาของการกระทำกริยานั้นๆ  สามารถใช้ได้ 2  วิธีดังนี้1. ใช้ถามระยะเวลาจากอดีตมาถึงปัจจุบันว่ามีเวลานานเท่าไหร่แล้ว จะใช้โครงสร้าง คือ How long+ have + Subject+ Verb 3 ?
ตัวอย่าง
How long have you been here?
เวลาตอบจะตอบระยะเวลา เช่น I have been here for 10 years.2. จะใช้ถามกริยาในปัจจุบันซึ่งมีโครงสร้างคือ How long +do + Subject+ Verb (ไม่ผันรูป)?
ตัวอย่าง
How long does it take from your house to the school?
เวลาตอบจะตอบระยะเวลาเช่นกัน เช่น it takes around 30 minute?

ลองนำไปฝึกใช้กันดูนะ