การถามระยะเวลา How long…?

การถามระยะเวลา how long… เป็นการแสดงคำถาม แปลว่า นานเท่าไหร่? ใช้ถามระยะเวลาของการกระทำกริยานั้นๆ  สามารถใช้ได้ 2  วิธีดังนี้1. ใช้ถามระยะเวลาจากอดีตมาถึงปัจจุบันว่ามีเวลานานเท่าไหร่แล้ว จะใช้โครงสร้าง คือ How long+ have + Subject+ Verb 3 ? ตัวอย่าง How long have you been here? เวลาตอบจะตอบระยะเวลา เช่น […]

Read Article →