Wanna, Gonna, และ Gotta ย่อมาจากอะไร ใช้พูดตอนไหน

ในภาษาอังกฤษในเวลาพูดหรือเวลาพูดเร็วๆจะมีการเชื่อมเสียง เช่นคำว่า Wanna, Gonna, และ Gotta ว่าแต่แล้วคำพูดเต็มๆละมันคืออะไร ย่อมาจากอะไรกันนะ

คำว่า Wanna ย่อมาหรือเพี้ยนมาจากคำว่า Want to แปลว่า อยากจะ ต้องการจะ
ตัวอย่างการใช้ Wanna และ Want to ในประโยคภาษาอังกฤษ เช่น
I wanna go and eat some great food at a nice restaurant.
I want to go and eat some great food at a nice restaurant.

I don’t wanna talk about it anymore.
I don’t want to talk about it anymore.

คำว่า Gonna ย่อมาหรือเพี้ยนมาจากคำว่า Going to แปลว่า จะไป กำลังจะไป
ตัวอย่างการใช้ Gonna และ Going to ในประโยคภาษาอังกฤษ เช่น

I’m gonna go to the convenience store because I wanna buy some coffee.
I am going to go to the convenience store because I want to buy some coffee.

Are you gonna go to party?
Are you going to go to party?

ส่วนคำว่า Gotta ย่อมาหรือเพี้ยนมาจากคำว่า Got to
เราจะใช้คำว่า Got to ร่วมกับ Have เสมอ ก็จะกลายเป็น Have + got to
ตัวอย่างการใช้ Gotta และ Got to ในประโยคภาษาอังกฤษ เช่น
I have got to go.
I’ve gotta go. หรือบางครั้งถ้าพูดเร็วรีบมากๆก็หลายเป็น I gatta go.

I have got to run.
I’ve gotta run. บางครั้งถ้าพูดเร็วรีบมากๆก็หลายเป็น I gotta run.