Wake up กับ Get up

Wake up และ Get up เป็น simple phrasal verbs หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือ กริยาวลีแบบง่าย วลีคืออะไร วลีก็คือ กลุ่มคำที่เกิดจากการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วเกิดความหมายเพิ่มขึ้นแต่ไม่สมบูรณ์เหมือนประโยคนะ ทีนี้เรามาดู กริยาวลี Wake up กับ Get up ที่มีความหมายใกล้เคียงกันเหลือเกินจนเมื่อนำไปใช้ ไปแต่งประโยคต่างๆ ก็ยังติดเล็กๆว่าจะใช้อันไหนดีนะ มาดูความต่างกันของ Wake up และ Get up

Wake up แปลว่าตื่นนอน (แต่อาจจะไม่ได้ลุกจากเตียงแค่ตื่นนอนมา ลืมตามาเฉยๆ)

ตัวอย่าง I wake up at 7 am every day.

Get up แปลว่า ตื่นนอนเหมือนกัน แต่ตื่นนอนที่แบบลุกจากเตียงแล้วลุกเก็บที่นอนไปเข้าห้องน้ำ คือตื่นนอนจริงๆ

ตัวอย่าง I get up at 7.15 am every day.