Much vs Many vs A lot ทั้ง 3 คำนี้ใช้ยังไง ต่างกันอย่างไร

Much, Many และ A lot เป็นคำที่ใช้บอกจำนวน ทั้งสามคำนี้ หลายๆคนอาจจะสับสนและบางครั้งอาจจะใช้งานผิดได้ ในบทความนี้จะมาบอกวิธีการใช้งานและหลักการใช้งาน เราจะได้ใช้งาน Much, Many และ A lot ได้อย่างถูกต้อง Much: การใช้ much นั้นต้องตามด้วย uncountable (นามนับไม่ได้) ตัวอย่าง I drink too much coffee. (กาแฟเป็นนามนับไม่ได้) How […]

Read Article →