Home กับ House ต่างกันอย่างไร

Home กับ House นั้นต่างก็หมายถึง บ้าน เหมือนกัน แต่ Home จะให้ความหมายที่เป็นนามธรรมมากกว่า House โดย Home ให้ความรู้สึก ครอบครับ เน้นความรักความอบอุ่นอบอุ่น มีความผูกพันธ์กันระกว่างคนในครอบครับว่าเป็นบ้านของเรา ส่วน House นั้นจะหมายถึง ตัวอาคาร โครงสร้าง ตึกต่างๆ อย่างเดียวเท่านั้น ตัวอย่างสำนวนที่พูดถึงคำว่า House และ Home ได้อย่างชัดเจน A house […]

Read Article →