Get in touch, Keep in touch และ Lose touch

มารู้จักการติดต่อ หรือ Contact 3 แบบที่ฝรั่งนิยมใช้กันบ่อยและน่าสนใจกันดีกว่า ว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง พร้อมตัวอย่างประกอบ ดังนี้ Get in touch หมายความว่า ติดต่อใครบางคน = Contact somebody  เช่น I got in touch with my old friend Ayaka from Japan I’ll get […]

Read Article →