Get in touch, Keep in touch และ Lose touch

มารู้จักการติดต่อ หรือ Contact 3 แบบที่ฝรั่งนิยมใช้กันบ่อยและน่าสนใจกันดีกว่า ว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง พร้อมตัวอย่างประกอบ ดังนี้ Get in touch หมายความว่า ติดต่อใครบางคน = Contact somebody  เช่น I got in touch with my old friend Ayaka from Japan I’ll get […]

Read Article →

การถามข้อมูลติดต่อเพื่อทำความรู้จักเป็นภาษาอังกฤษ

ปกติหลังจากเราได้พบเจอหรือทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่หรือคนรู้จักแล้ว อาจจะมีการขอข้อมูลไว้สำหรับติดต่อกันภายหลัง เช่นเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทางการติดต่อใน Social network  เป็นต้น ซึ่งในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษก็จะใช้ประโยคประมาณว่า What’s your phone number? ก็คือถามตรงๆกันไปอีกเช่นเคย ถึงแม้ว่าประโยคนี้เรียนไปแล้วอาจจะมีประโยชน์เลยไม่น้อย แต่ในความเป็นจริงอาจจะฟังดูตรงเกินไปและถ้าหากเป็นเพศที่ตรงข้ามกับคุณอาจจะฟังดูแปลกๆ แต่ถามว่าพูดได้ไหมก็พูดได้ แต่อาจจะใช้ประโยคที่เบาลงมาหน่อยแทน เช่น Could I get your phone number? หรือจะให้สั้นลงมากก็พูดว่า Could I get your […]

Read Article →