All กับ Whole ใช้ยังไง ต่างกันยังไงนะ

All กับ Whole มีความหมายต่างกันยังไง หลักการใช้งานยังไง ในบทความนี้มีคำตอบจ้า ความหมาย ของ All กับ Whole คำว่า All และ Whole ต่างก็มีความหมายเหมือนกันนั้นก็คือแปลว่า ทั้งหมด แต่จะมีข้อแตกต่างอีกก็คือ All จะหมายถึง ทั้งหมด 100% ของทุกอย่าง (Everything) Whole จะหมายถึง ทั้งหมดทั้งมวลหนึ่งเดียว 100% ของอย่างเดียว (Complete, […]

Read Article →