สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเชื้อชาติต่างๆ (Nationality idioms)

ในภาษาอังกฤษจะมีสำนวนที่มีการนำเชื้อชาติในประเทศต่างๆมาเปรียบเปรยให้มีลักษณะแตกต่างทางด้านภาษาและการแสดงออกมากมาย เรามาลองดูกันซิว่ามีเชื้อชาติไหนบ้างแล้วแต่ละชาติได้เทียบกับสำนวนในภาษาอังกฤษไว้ว่าอย่างไร Nationality idioms Dutch courage: the courage alcohol gives ความกล้าหาญหรือความบ้าบิ่นจากฤทธิ์ของเหล้า talk for England: talk very much พูดมาก go Dutch: share the cost of a meal แบ่งค่าอาหาร double Dutch: nonsense […]

Read Article →

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ People ที่ควรหลีกเลี่ยง

ยังมีความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการนำคำว่า People มาใช้กับสัญชาติ เชื้อชาติ และศาสนาในประโยคภาษาอังกฤษอยู่บ่อยมาก ทั้งการพูดและการเขียน มาลองดูประโยคตัวอย่างที่ผิด และวิธีการแก้ไขให้ถูกต้องกัน ตัวอย่าง ประโยคผิด: Many Brazilian people are learning English. ประโยคถูก: Many Brazilians are learning English. ประโยคผิด: Christian people celebrate Easter. ประโยคถูก: Christians […]

Read Article →