Also, Too, As well 3 คำนี้ใช้แตกต่างกันอย่างไรนะ?

Also, Too, As well ทั้ง 3 คำนี้โยความหมายรวมๆแล้ว ประมาณว่า ด้วย เหมือนกัน เช่นเดียวกัน จึงทำให้บางครั้งผู้เรียนภาษาอังกฤษมีความสับสนในการใช้งานบ้างในบางครั้ง ดังนั้นวันนี้เราจึงมาสรุปหลักการใช้ของ Also, Too, As well  ที่น่าสนใจกัน Too (Adv.) แปลว่า ด้วย เหมือนกัน เกินไป ด้วยซ้ำ มีหลักการใช้คือ โดยปกติจะใช้ too กับการพูดมากกว่าเขียน Too […]

Read Article →

การใช้ Still, Yet, Already

มาดูการใช้งานของคำศัพท์ทั้ง 3 คำนี้ Still, Yet, Already พร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อทำความเข้าใจกัน Still แปลว่า ยังคง มีหลักการใช้คือ เราจะใช้ Still ในสถานการณ์ที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เช่น It’s still raining. I still live in Thailand. They’ve been married for 20 years and […]

Read Article →

การใช้ arrive in และ arrive at

มาดูหลักการใช้ arrive in และ arrive at กัน ว่าทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่จะใช้ arrive in แล้วตอนไหนจะใช้ arrive at หรือบางคนเองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ทั้งสองคำนี้ใช้ต่างกันนะ   Arrive in เราจะใช้เมื่อได้มาถึง ประเทศ เมือง หรือสถานที่ใหญ่ๆ (a city , country, big areas) ตัวอย่าง […]

Read Article →

การใช้ Could have

เราจะใช้ Could have เมื่อต้องการแสดงว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้ หรือ เกิดขึ้นได้ในอดีตที่ผ่านมา  แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เกิดขึ้น และส่วนใหญ่เราจะใช้กับ Past Perfect ที่เหมือนโครงสร้างประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3 กล่าวคือเป็นในลักษณะ  ถ้าเกิดสิ่งนี้ในตอนนั้นนะ จะเกิดสิ่งนี้ด้วย เป็นต้น ดังนั้นมาดูตัวอย่างการใช้ Could have กันดีกว่า เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น If my football team had played better they could […]

Read Article →

หลักการใช้ To และ For ฉบับย่อเน้นๆ

เรื่อง to และ เรื่อง for เป็นอีกเรื่องที่หลายคนมักสับสนอยู่เป็นประจำเนื่องจากไม่แม่นหลักการใช้งาน ดังนั้นวันนี้มาดูหลักการใช้งานของทั้ง to และ for แบบเน้นๆ ได้ใจความและตัวอย่างให้เห็นภาพกันไปเลยดังนี้ หลักการใช้ To Destination บอกจุดหมายปลายทาง เช่น We’re going to What time it is การบอกเวลา เช่น It’s a quarter to […]

Read Article →

แชร์ความรู้จากเรียนภาษาต่างแดน ตอน สูตรการใช้ Linking words

ครั้งนี้เราจะมาแชร์ความรู้ภาษาอังกฤษที่เราได้ไปเรียนมากันต่อ ซึ่งบทความนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สูตรการใช้ Linking words โดเราจะโชว์ตารางหลักการใช้ พวกคำเชื่อมแบบต่างๆ ที่สามารถเข้าใจง่าย เห็นภาพที่ชัดเจน และง่ายต่อการจดจำเพื่อเอาไปใช้งาน มาดูตารางกันเลย ฟังก์ชั่น ตัวเชื่อมกลุ่มที่1: เป็นการเชื่อม 2 ประโยคไอเดียที่มีความสำคัญเท่ากัน ตัวเชื่อมกลุ่มที่2: เป็นการเชื่อมกับประโยคไอเดียที่มีความสำคัญ ตัวเชื่อมกลุ่มที่3: เป็นการเชื่อม 2 ประโยค เพิ่มไอเดียที่เหมือนกัน and – In addition , Also ให้ไอเดียแตกต่างกัน […]

Read Article →

หลักการใช้ Present Participle

Participle เป็นการนำคำกริยามาเติม –ing หรือ –ed แล้วทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ หรือ Adjective ซึ่งถ้ากริยาคำนั้นๆที่เติม –ing แล้วทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ จะเรียกว่า Present Participle ในขณะที่กริยานั้นๆ เมื่อเติม -ed แล้วทำหน้าที่เป็คำคุณศัพท์ เราจะเรียกมันว่า Past Participle นั่นเอง โดยในครั้งนี้จะพูดถึง เพียง Present Participle ก่อน จะอธิบายถึงหลักการใช้ พร้อมตัวอย่าง ดังนี้ […]

Read Article →