Also, Too, As well 3 คำนี้ใช้แตกต่างกันอย่างไรนะ?

Also, Too, As well ทั้ง 3 คำนี้โยความหมายรวมๆแล้ว ประมาณว่า ด้วย เหมือนกัน เช่นเดียวกัน จึงทำให้บางครั้งผู้เรียนภาษาอังกฤษมีความสับสนในการใช้งานบ้างในบางครั้ง ดังนั้นวันนี้เราจึงมาสรุปหลักการใช้ของ Also, Too, As well  ที่น่าสนใจกัน Too (Adv.) แปลว่า ด้วย เหมือนกัน เกินไป ด้วยซ้ำ มีหลักการใช้คือ โดยปกติจะใช้ too กับการพูดมากกว่าเขียน Too […]

Read Article →

การใช้ Still, Yet, Already

มาดูการใช้งานของคำศัพท์ทั้ง 3 คำนี้ Still, Yet, Already พร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อทำความเข้าใจกัน Still แปลว่า ยังคง มีหลักการใช้คือ เราจะใช้ Still ในสถานการณ์ที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เช่น It’s still raining. I still live in Thailand. They’ve been married for 20 years and […]

Read Article →