Take out มีได้หลายความหมายนะ

คำว่า Take out เป็นคำกริยาวลี (Phrasal Verb) ที่มีได้หลายความหมาย ดังนั้นเวลานำไปใช้ต้องดูบริบทโดยรอบให้ดีด้วย อย่างไรก็ตามวันนี้เราได้รวบรวมความหมายที่หลากหลายพร้อมตัวอย่างการใช้งานของ Take out มาฝากกันดังนี้ ความหมายที่หลากหลายของ Take out Take out : ยืมของบางสิ่งบางอย่าง ตัวอย่าง I took out a loan to help pay for my […]

Read Article →

โครงสร้าง Past Simple Tense

เรื่อง Past Simple Tense เป็นหนึ่งใน 12 Tense ทางหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บรรยายหรือพูดถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา ซึ่ง Past Simple Tense นี้ถือเป็น Tense ที่น่าสนใจและถูกนำมาใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวัน ทั้งเล่าเรื่องราวในอดีต บอกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว หรือเป็นการถามเรื่องราวในอดีตเป็นต้น ครั้งนี้เราได้รวบรวมโครงสร้างและตัวอย่างการใช้งานประโยค Past Simple Tense ที่ควรรู้มาฝากดังนี้ ประโยคบอกเล่า Past Simple Tense โครงสร้าง Subject […]

Read Article →

คำกริยาควรรู้ที่ตามด้วย Gerund

Gerund เป็น V-ing ที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม โดย Gerund มักจะตามด้วยคำกริยาบางคำเสมอ วันนี้เราได้รวบรวมคำกริยาที่นิยมใช้บ่อยและควรรู้คู่กับ Gerund มาฝาก พร้อมตัวอย่างประโยคดังนี้ คำกริยาที่ตามด้วย Gerund ตัวอย่างประโยค Admit  He admitted cheating on the test. Anticipate I anticipated arriving late. Appreciate I appreciated her […]

Read Article →