ชื่อส่วนราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อส่วนราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นภาษาอังกฤษ Organization of the Office of the Judiciary หน่วยงานส่วนกลาง Central Offices and Divisions 1. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม Office of the Judicial Administration Commission 2. สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม Office of the Judicial Commission 3. […]

Read Article →