หลักการใช้ The

The เป็น article อีกตัวหนึ่งที่สำคัญ นอกจาก a, an เพื่อไว้วางหน้าคำนาม ซึ่ง the จะใช้กับคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจง สามารถนำหน้าคำนามได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ และคำนามนับไม่ได้ทั้งที่อ่านออกเสียงขึ้นต้นด้วนสระและพยัญชนะโดยหลักการใช้ the ก็มีหลายแบบที่เป็นกฎข้อบังคับหรือเงื่อนไขทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญและต้องรู้ จะใช้ The เมื่อ ใช้กับคำนามที่ได้กล่าวถึงไปแล้วครั้งหนึ่ง เช่น A man and a woman were walking in the park. […]

Read Article →

การใช้ The

การใช้ the มักจะใช้กับคำนามที่ชี้เฉพาะหรือเจาะจง เท่านั้น เพื่อเป็นการเน้นให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นแต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าคำนามคำไหนเฉพาะเจาะจงบ้างเพื่อจะได้ใส่ the ได้อย่างถูกวิธี เราสามารถสังเกตได้ด้วยเทคนิคต่างๆ ดังนี้ – สังเกตคำนามที่มีการขยายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ โดยบอกรายละเอียดว่า ทำอะไร ที่ไหนเพิ่มข้อมูลต่างๆให้ เราสามารถนำ the มาใช้ได้ ตัวอย่างประโยค The girl whom you saw is my sister. เด็กผู้หญิงที่เธอเห็นนั้นเป็นน้องสาวของฉันเอง (สังเกตุว่าจะเน้นคำนามที่เด็กผู้หญิงคนนั้นจึงใส่ the หน้าคำนาม […]

Read Article →