เทคนิคการใช้ Articles a,an

เรื่อง a,an เป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรจะใช้กันอย่างถูกต้องนะ มิฉะนั้นอาจจะทำให้ประโยคผิดหรือความหมายเพี้ยนไปได้ ดังนั้นมาดูเทคนิคและหลักการใช้แบบง่ายๆสั้น อ่านแล้วเข้าใจกัน ดังนี้ a ใช้กับคำนามนับได้เอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะออกเสียงขึ้นต้นพยัญชนะ an ใช้กับคำนามนับได้เอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยสระ (a,e,I,o,u) ออกเสียงสระ หลักการใช้ Articles a,an  จะใช้เมื่อกล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นครั้งแรก ตัวอย่าง He bought her a ring for her birthday. จะใช้กับ Singular countable noun […]

Read Article →