Who และ Whom ต่างกันอย่างไร

เรื่องระหว่าง Who และ Whom เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายคนมักใช้ผิดหรือยังไม่ค่อยเข้าใจ ครั้งนี้เราจะมีหลักการใช้ Who และ Whom มาฝากพร้อมตัวอย่างการใช้งาน เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น Who จะเป็นประธาน (Subject) เช่น Jack is the man who teaches me English. Who did you give the paper to? […]

Read Article →

Is / am / are ใช้อย่างไร

Is am are เป็น V.to be ที่เรามักพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันและการใช้งาน มาลองดูประโยคตัวอย่างของเหล่า is / am / are กันดูก่อนว่าปกติจะใช้อย่างไรบ้าง ตัวอย่าง My name is Hanna. I am 25 years old. (I’m 25) Are you hungry? I’m […]

Read Article →

การใช้ Whom และ Who

Whom และ Who ทั้ง 2 คำนี้มีความหมายเหมือนกัน ที่แปลว่า ใคร แต่ว่าทำหน้าที่ต่างกัน หลายคนมักสับสนเมื่อนำไปใช้ วันนี้มาทำความเข้าใจว่า ทั้ง 2 คำนั้น มีหน้าที่ต่างกันอย่างไร Whom จะทำหน้าที่เป็นกรรม ดังนั้น กรรมก็คือผู้ถูกกระทำ ตัวอย่าง With whom did you have diner? Whom did you invite? […]

Read Article →

Pronoun คืออะไร

Pronoun คือ สรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนาม อาจจะทำหน้าที่เป็น ประธาน กรรม หรือแสดงความเป็นเจ้าของได้ในภาษาไทยนั้นจะใช้ต่างกับภาษาอังกฤษ เช่น ผมรักคุณแล้วคุณรักผมไหม  แต่ในภาษาอังกฤษจะเป็น I love you. Do you love me. จะเห็นได้ว่าการใช้สรรพนามของภาษาอังกฤษจะมีการเปลี่ยนรูประหว่าง I กับ me. และ you กับ you ฉะนั้นเรามารูปแบบการใช้ของสรรพนามกัน และนี่เป็นตาราง สรุป pronoun แบบที่1 […]

Read Article →