รู้หรือไม่ว่า Have to แปลว่าต้อง!!

Have to เป็นคำที่แสดงถึงความจำเป็นในการทำบางสิ่งบางอย่างสามารถใช้แทน Must ได้ ฉะนั้น Have to จึงแปลว่าต้อง ตัวอย่าง I have to stop smoking. I can’t join the party on Friday. I have to do my report. You have […]

Read Article →

ฉันถนัด…. ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ถ้าจะบอกว่า  “ฉันถนัด ….”  ในภาษาอังกฤษนั้นมักใช้คำว่า Good at…..  โดยจะวางไว้หลัง Verb to be (is, am ,are)แล้วจะตามด้วยคำนาม จะใช้เมื่อเราต้องการบอกความสามารถหรือความถนัดของตนเอง เช่น ฉันถนัดทำอาหาร : I am good at cooking. ตัวอย่าง I am good at swimming. I am […]

Read Article →

คำว่า ชา ภาษาอังกฤษ

ชา ภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไรนะ พูดถึงคำว่า ชา นั้นพ้องเสียงได้หลายความหมายทั้ง อาการขาชา อาการเฉยชา หรือ น้ำชา นั่นเอง ชา ที่เรากินกันในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Tea ที่จริง คำว่า Tea(ที) เป็นภาษาจีนนะ อีกคำหนึ่งก็ “Cha”ก็แปลว่า ชาเหมือนกัน อย่างที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่า “โอชะ” ส่วนบ้านเราก็เรียกว่า ชา  แต่ชาอีกความหมายหนึ่งก็คือ ขาชาหรืออาการชา ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Numb  และอีกความหมายหนึ่งก็คือ […]

Read Article →

Question Tags!!

Question Tags คือ ประโยคคำถามรูปหนึ่งที่ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ Statement และ tag ซึ่งผู้ถามจะใช้เพื่อถามความเห็นของผู้ฟัง ซึ่ง Question Tags มี 2 ประเภท 1. Negative, Affirmative Tag? …ใช่ไหม? ใช้เมื่อต้องการความเห็นไม่เห็นด้วยของผู้ฟัง ตัวอย่าง You won’t smoke, will you?   (No, […]

Read Article →

Want กับ would like ภาษาอังกฤษแบบสุภาพ

การที่เราจะพูดว่าอยากได้ หรือต้องการ ปกติในภาษาอังกฤษ ก็จะรู้จักคำว่า Want ใช่ไหม แต่เมื่อต้องการพูดให้สุภาพมากขึ้น เราจะเปลี่ยนจาก want เป็น would like ตัวอย่าง ประโยค Sentences I want some fruit. : I would like some fruit. I want some chocolate. : […]

Read Article →

isn’t aren’t บางคนยังไม่รู้ว่าตัวย่อมาจากอะไร

Isn’t aren’t เป็นคำที่แสดงเพื่อให้ประโยคนั้นเป็นประโยคปฏิเสธ Isn’t ย่อมาจาก is not Aren’t ย่อมาจาก are not นอกจาก 2 คำข้างบนแล้วก็ยังมี อีกหลายคำที่ตามด้วย “not” เพื่อแสดงประโยคปฏิเสธ โดยมาจาก Primary Auxiliary Verb    ซึ่ง Primary Auxiliary Verb ก็จะประกอบไปด้วย Verb to be, Verb […]

Read Article →

หลักการใช้ At,On,In เบื้องต้น

At แปลว่า ที่, ณ จะใช้ at เมื่อเฉพาะเจาะจงสถานที่แน่นอน หรือใช้กับช่วงเวลา จุดเวลา ตัวอย่าง Security checks have become really strict at the airport. She works on the checkout at the local supermarket. On แปลว่า […]

Read Article →