Old school แปลว่าอะไร คืออะไร

บางคนกำลัง สงสัยว่า Old school มันมีความหมายว่าอะไร ความหมายมันก็ตามนี้เลย

กลุ่มคนที่ชอบชื่นชอบทำอะไรบางอย่างจนเป็นประเพณีไปแล้ว
หรืออะไรก็ตามที่มาจากยุคก่อนหน้านี้(ยุคเก่าๆ)

ตัวอย่างแรก
Client: We have two PC’s running Windows 95.
Consultant: That’s old school.

ตัวอย่างที่สอง
The Super Mario is old school.