Is / am / are ใช้อย่างไร

Is am are เป็น V.to be ที่เรามักพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันและการใช้งาน มาลองดูประโยคตัวอย่างของเหล่า is / am / are กันดูก่อนว่าปกติจะใช้อย่างไรบ้าง
ตัวอย่าง

 • My name is Hanna.
 • I am 25 years old. (I’m 25)
 • Are you hungry?
 • I’m from Thailand.
 • I’m a teacher.
 • My father is an actor.
 • They are not angry.
 • I am not married. (I’m not married.)
 • My favorite food is Tom Yum Kai.
 • My friends are happy.
 • Is she coming?
 • Tony is handsome boy.
 • She is not sad.

จากตัวอย่างจะเห็นว่า is / am / are เป็นกริยาแท้ที่สามารถใช้ได้หลายรูปแบบ ทั้งประโยค บอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม แต่ก่อนที่เราจะสร้างประโยค is / am / are ได้ เราต้องรู้ว่า ประธาน แบบไหน คู่กับ กริยา is / am / are ตัวไหน ดังนี้

 • I ใช้คู่กับ am เป็น I am หรือย่อได้เป็น I’m
 • You, We, They ใช้คู่กับ are
 • He, She, It ใช้คู่กับ is

เมื่อเรารู้แล้วว่าประธานตัวไหนใช้กับกริยาตัวไหน เราก็สามารถนำมาจับคู่กันได้เวลาสร้างประโยค โดยหลักการสร้างประโยค ก็จะมี 3 แบบ อย่างที่กล่าวไป คือ

 • ประโยคบอกเล่า จะใช้โครงสร้าง ประธาน + กริยา + กรรม
 • ประโยคปฏิเสธ จะใช้โครงสร้าง ประธาน + กริยาปฏิเสธ (เติม not) + กรรม
 • ประโยคคำถาม จะใช้โครงสร้าง กริยา + ประธาน + กรรม + ?

เมื่อรู้แล้วว่า โครงสร้างของประโยคแต่ละแบบเป็นแบบไหน ลองนำตัวอย่างด้านบนมาแบ่งกลุ่มดูว่ากลุ่มไหนเป็นประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม