If ประโยคเงื่อนไข 3 แบบ ฉบับสั้นๆ แต่เข้าใจง่าย

ครั้งนี้มาเรียนรู้ประโยคเงื่อนไขของ If 3 แบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย พร้อมโครงสร้างเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ โดยปกติ if จะแปลว่า ถ้า ซึ่งในภาษาอังกฤษก็จะสามารถแบ่งเงื่อนไขหลักๆได้ 3 แบบ ตามโครงสร้างและรายละเอียดดังนี้

  1. If เงื่อนไขแบบแรกสามารถใช้โครงสร้างได้คือ (If + present simple , ….. will + infinitive) จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปได้จริงแบบง่ายๆว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ จะเป็นอย่างไรต่อ สามารถเป็นจริงได้ เช่น
  • If it rains today , I will stay home
  • If she passes her exam, she will tell her mother.

 

  1. If เงื่อนไขแบบที่สองสามารถใช้โครงสร้างได้คือ (If + past simple , ….. would + infinitive) จะพูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่เป็นจริง แต่อาจจะจินตนาการ ฝันไปว่าถ้าเกิดขึ้นจะทำอย่างไร เช่น
  • If I met the King of England, I would say hello.
  • If he won the lottery, he would travel around the world.

 

  1. If เงื่อนไขแบบที่สามสามารถใช้โครงสร้างได้คือ (If + past perfect , ….. would +have+ past participle) โดยจะพูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่เป็นจริงที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่จินตนาการว่าผลของสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไร เช่น
  • If he had studied, he would have passed the exam.
  • If we had taken an Uber, we wouldn’t have missed the plane.