I like it พูดอีกแบบได้ว่าอย่างไร

การบอกว่าชอบสิ่งนั้น ชอบสิ่งนี้โดยปกติในภาษาอังกฤษประโยคพื้นฐานเราจะพูดว่า I like it แต่เพื่อความหลากลายมากขึ้น ในบทสนทนา เรายังสามารถใช้ได้อีกหลายแบบ วันนี้เรามาดูดีกว่าว่าจะว่าฉันชอบ ที่ไม่ใช่แค่ I like it อีกต่อไป

Ways To Say “I Like It”

 • I’m really into it.
 • I’ve grown to like it.
 • I’m partial to it.
 • It’s to my liking.
 • I’m passionate about it.
 • It goes down well.
 • I’m crazy about it.
 • I’m addicted to it.
 • It appeals to me.
 • I can’t get enough of it.
 • I’m attached to…
 • I’m keen on it.
 • It looks great.
 • I fancy it / her.
 • I have got a soft spot for it.
 • I’m fond of it.
 • I am into it.
 • I’m mad about it.
 • I love it.
 • I adore it.
 • It sounds great.
 • It looks good.
 • It looks fantastic.
 • This is wicked!