ความแตกต่างในการใช้ Such as และ For example

โดยปกติเวลาเราจะส่งสารไปให้ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการพูดหรือการเขียน เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่าย เห็นภาพ และนึกออกไปตามสิ่งที่เราพูด นอกจากเราจะอธิบายแล้วเรามักจะใช้วิธีการยกตัวอย่าง ซึ่งการยกตัวอย่างจะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเห็นภาพที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย ซึ่งในภาษาอังกฤษการยกตัวอย่างได้ดีจะทำให้เราสื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปกติ ก่อนจะยกตัวอย่าง เราก็จะใช้คำว่า For example หรือบางทีก็จะได้ยิน Such as บ้าง ทีนี่ 2 คำนี้ใช้ต่างกันอย่างไร เรามาทำความเข้าใจและฝึกฝนไปด้วยกัน

For example ถ้าแปลความหมายก็จะได้ประมาณว่า ยกตัวอย่างเช่น ,อาทิ , เช่น เป็นต้น โดยหลักการใช้ For example ก็คือจะตามด้วยประโยค
ตัวอย่าง
I have many plans to do on this summer. For example, I’m planning to go to Japan for study Japanese and I will learn how to drive car.

ในขณะที่ Such as ก็จะมีความหมายว่า เช่น เหมือนกัน แต่หลักการใช้ such as จะตามด้วย คำ หรือกลุ่มคำ
ตัวอย่าง
I love Thai food, such as Tom Yum Goong, Pad Thai , Pad Ka Pao etc.
You should eat fruits before bed, such as orange banana or apple.

เป็นอย่างไงกันบ้าง ทีนี้เข้าใจถึงความแตกต่างของการนำ For example และ Such as แล้วหรือยัง ครั้งต่อไปเมื่อจะนำไปใช้จะได้เลือกใช้ได้อย่างถูกต้องไม่สับสนอีกต่อไป เพื่อให้จำง่ายไปสรุปกันเลย

Tip สรุป จำง่าย นำไปใช้ได้จริง
For example +ประโยค
Such as + คำ, กลุ่มคำ