Explicit กับ implicit แตกต่างกันอย่างไรนะ?

FIAT_500L_gear_shift

โดยทั้งสองคำนี้ explicit และ implicit หลายคนแม้แต่เจ้าของภาษาก็อาจจะสับสน ซึ่งทั้งสองคำนี้มีความหมายตรงกันข้ามกัน มีใช้งานกันอาจจะเห็นบ่อยๆในเรื่องเกี่ยวกับไอที คอมพิวเตอร์ต่างๆ หรือเกี่ยวกับการพูดต่างๆ

Explicit นั้นแปลว่า ชัดเจน หรือ ไม่อัตโนมัติ (Manual)
Implicit นั้นแปลว่า ซ่อนไว้ หรือ อัตโนมัติ (Automatic)

จะเห็นว่าถ้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการเขียนโปรแกรม Explicit จะหมายถึง ไม่อัตโนมัติ(Manual) และ Implicit จะหมายถึง อัตโนมัติ (Automatic)
หรือในเรื่องเกี่ยวกับการพูด Explicitจะหมายถึงการพูดตรงๆชัดเจน ส่วน Implicitจะหมายถึงการพูดโดยอ้อมๆ โดยไม่ได้บ่งบอกอย่างชัดเจน