Could กับ Would ใช้ยังไง ต่างกันอย่างไรนะ?

Could กับ Would ใช้ยังไง ต่างกันอย่างไรนะ? บทความนี้มีคำตอบให้จ้า

ถ้าพูดในเชิงอดีตเช่น (could อดีตของ can และ would อดีตของ will)
Yesterday I could not do it. เมื่อวานฉันทำสิ่งนั้นไม่ได้
Yesterday I would not do it. ฉันไม่ยอมทำสิ่งนั้นเมื่อวาน

ถ้าพูดในเชิงสมมติเช่น
I could do that สมมติว่าถ้ามีโอกาสก็จะทำได้ เน้นการสมติ
I would do that ถ้ามีโอกาสก็จะทำได้

I can do that ฉันทำได้
I will do that ฉันจะทำสิ่งนั้น

สรุปก็คือ Could กับ Would นั้นจะใช้ในเชิงสมมติหรืออดีตนั้นเอง