Affect กับ Effect ตกลงอันไหนเนี้ย?

Affect กับ Effect ตกลงเขียนแบบไหนดี หลายคนคงสงสัยและสับสน หรือไม่ก็ใช้กันมั่วๆปนๆกันไปเพราะคิดว่ามันเหมือนกัน แต่ที่จริงแล้วมันใช้ต่างกันนะ
Affect  เป็น verb (คำกริยา) หมายถึง กระทบ ส่งผล
Effect เป็น noun (คำนาม) หมายถึง ผลกระทบ ผลลัพธ์
เคล็ดลับการจำก็ง่ายๆ เลย  A(Affect) มาก่อน E(Effect ) เพราะ เกิดการกระทำก่อน จึงทำให้เกิดผลของมัน

แต่มีบางกรณีนะที่ Affect สามารถใช้เป็น noun ได้เมื่อพูดถึง จิตวิทยา จะหมายถึง อารมณ์ที่คนๆนั้นแสดงออกมา

แล้วก็อย่าลืมว่าต้องระวังในการใช้งานกับ to โดยเราจะใช้คำว่า to affect (ไม่ใช้ to effect)


ตัวอย่าง
“She displayed a happy affect.”
Effect ก็สามารถใช้แทน verb ได้ในกรณีที่หมายถึง ก่อให้เกิด ทำให้เกิด, บังเกิดผล, ออกฤทธิ์, สาเหตุ
ตัวอย่างเช่น
“Aardvark hoped to effect change within the burrow.”