6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการแก้ปัญหา

มาเรียนรู้วลีภาษาอังกฤษไว้สำหรับช่วยสื่อสารในการแก้ไขปัญหาต่างๆกัน เพราะเชื่อว่าวลีเหล่านนี้จะมีประโยชน์อย่างมากในการนำมาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้

  1. Talk over มีความหมายว่า พูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างลงไป เช่น You’ll find it helpful to talk things over with friend.
  2. Run up against มีความหมายว่า จัดการกับปัญหาที่ไท่ได้คาดหวังไว้ หรือ ฝ่ายตรงข้ามที่ยากลำบาก เช่น We ran up against some unexpected opposition.
  3. Think through มีความหมายว่า คิดอย่างรอบครอบ คิดอย่างระมัดระวัง กับผลลัพท์ที่เป็นไปได้ของบางสิ่งบางอย่าง เช่น They had failed to think the policy through.
  4. Run into problems มีความหมายว่า กำลังเริ่มจะมีปัญหา ปัญหาเริ่มขึ้น เกิดปัญหา เช่น The event was going well, however at the last moment we ran into a few problems.
  5. Wrestle with มีความหมายว่า พยายามทำความเข้าใจและหาทางแก้ไขปัญหาที่ยาก เช่น I have been wrestling with this problem for quite some time.
  6. Knuckle down มีความหมายว่า การเริ่มที่จะทำงานหนักเกี่ยวกับบางสิ่ง เช่น I’m going to have to knuckle down to some serious study.