6 วลีภาษาอังกฤษทางธุรกิจน่ารู้

ในธุรกิจการทำงานมักจะมีคำศัพท์ วลีภาษาอังกฤษเฉพาะกลุ่ม หรือนิยมนำมาใช้ในการสื่อสารมากกว่าปกติ ดังนั้นเราในฐานะผู้เรียนภาษาอังกฤษก็จะต้องเรียนภาษาให้รอบรู้ในทุกๆด้าน วันนี้เราจึงมีวลีภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจมาฝากกัน ดังนี้

 

  1. Follow up หมายถึง การติดตามหลังจากที่เคยติดต่อหรือมีกิจกรรมบางอย่าง เช่น Don’t forget to follow up after the interview!
  2. Wrap up หมายถึง สรุปและยุติกิจกรรมบางอย่าง เช่น Let’s wrap up this meeting so we ca go to lunch.
  3. Come up with หมายถึง การมาซึ่งไอเดียความคิด เช่น We need to come up with a new marketing strategy by next week.
  4. Carry out หมายถึง ดำเนินการงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น Who will carry out your duties when you leave the company?
  5. Carry Write up หมายถึง การสรุปข้อมูลอย่างเป็นทางการในรายงานหรือการศึกษา เช่น Would ypu please write up a report about our newest product?
  6. Burn out หมายถึง กำลังจะงานเข้า เพราะงานหนักและล่าช้ามาก เช่น If you work 80 hours per week, you will burn out.