6 ขั้นตอนพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุม

ในการทำงานภาษาอังกฤษก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นต้องนำมาใช้ ยิ่งถ้าใครทำงานบริษัทข้ามชาติ ภาษาอังกฤษถือเป็นปัจจัยหลักในการสื่อสารในองค์กร นอกจากนี้การประชุมกับผู้คนจำนวนมากหลากหลายเชื้อชาติ ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษมาพูดคุยในที่ประชุม แต่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจมาดู 6 วิธีเตรียมพร้อมการพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมกัน ว่าแต่ละขั้นตอนควรพูดประมาณไหนดังนี้

 1. เปิดวาระการประชุมและกล่าวต้อนรับ Opening the meeting and welcome your attendees
 • Good morning / Afternoon…
 • Since everyone is here, let’s get started…
 • First, I’d like to welcome everyone
 • I’d like to thank everyone for coming today
 • Let’s begin…
 • First of all, I really appreciate your presence here today
 1. แนะนำตัว Introducing yourself / Asking for introductions
 • Let’s go around the room and introduce ourselves quickly..
 • I’m (Insert name)
 • Let’s go around the table and introduce ourselves…
 • David sends his apologies – he couldn’t make it this morning…
 1. นำเสนอวาระการประชุม Presenting the agenda for the meeting
 • We’re here to discuss….
 • Our goal today is to….
 • We have a few items to discuss today. The first is… The second is..
 • At the end of our discussion today, we should have a decision on…
 1. รวบรวมและชี้แจงข้อมูล Eliciting information others and clarifying information
 • I’d like to hand it over to Paula, who can share her thoughts…
 • What does everyone think?
 • Tony, would you like to offer any information this?
 1. สรุปการประชุมและประเด็นสำคัญ Summarizing the key points, decisions, and action items
 • It seems clear from our discussion that everyone is opposed/ in favor of….
 • After discussing our options, it’s time for a final decision.
 1. ปิดการประชุม Closing the meeting
 • It looks like we’ve covered our main points…
 • Any final thoughts before we close the meeting?
 • We’re getting close to our time, so let’s wrap it up