25 คำคุณศัพท์ (Adjective) ในภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้จักไว้

ครั้งนี้มาเรียนรู้คำคุณศัพท์ 25 คำในภาษาอังกฤษที่ควรรู้ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันกันเลย

No. คำศัพท์ที่เป็นคำคุณศัพท์ ความหมาย ตัวอย่างการใช้ในประโยค
1 Good ดี I think chocolate is good.
2 New ใหม่ Do you want a new car?
3 First ครั้งแรก ที่หนึ่ง The first notebook I ever bought.
4 Last ครั้งสุดท้าย ครั้งล่าสุด The last time I went to the beach.
5 Long ยาว นาน The line is long.
6 Great ดีเยี่ยม What do you think is your greatest achievement?
7 Little เล็ก ยังเด็ก When I was little I really liked to play outside.
8 Near ใกล้ I live near shopping mall.
9 Big ใหญ่ An elephant is a big animal.
10 Other อื่นๆ My other friend is a cook.
11 Old เก่า หรือ แก่ I like old movies.
12 Right ขวา หรือ ถูกต้อง Make a right turn. (เลี้ยวขวา)

You’re right! (คุณถูก!)

13 High สูง I have a fear of high places.
14 Different แตกต่าง I think that having many different friends is a lot of fun.
15 Small เล็ก When I was small
16 Large ใหญ่  This is the largest bear in the zoo.
17 Easy ง่าย This test is easy.
18 Difficult ยาก What is the most difficult thing you’ve ever had to do?
19 Young เด็ก Younger generations have a lot of new technologies to experiment with.
20 Important สำคัญ I think that practicing English is more important than playing game.
21 Interesting น่าสนใจ Your father is interesting.
22 Short สั้น เตี้ย I’m the shortest person in my class.
23 Bad แย่ ไม่ดี Bad food will give you bad feelings in your stomach.
24 Boring น่าเบื่อ The most boring story I’ve ever heard was story about tomato.
25 Far ไกล The farthest I’ve ever run is 8 kilometers.