25 คำกริยา (Verb) ในภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้จักไว้

แล้ว ครั้งนี้มาเรียนรู้คำกริยา 25 คำในภาษาอังกฤษที่ควรรู้ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันบ้าง มาดูกันเลย

No. คำศัพท์ที่เป็นคำกริยา ความหมาย ตัวอย่างการใช้ในประโยค
1 Be เป็นคำที่ใช้แทน เป็น อยู่ คือ ·         I want to be a doctor.
2 Have มี ·         I have a dog.

·         What do you have?

3 Do ทำ ปฏิบัติ ·         Do you want some cakes?

·         I’m doing homework.

4 Say พูด ·         Do you know what I say?
5 Get ได้ ได้รับ ·         Get a job

·         Get a better suit.

6 Make ทำ สร้าง ·         Make your mother proud.
7 Go ไป ·         I’m going to the beach.
8 Know รู้ ·         I know the answer.

·         What do you know about this issue?

9 Take ได้รับ เอาไป ·         Take a break.
10 See เห็น ·         I’ll see you later.
11 Come มา ·         Please come to my house.
12 Think คิด ·         I think you’re great.
13 Look มอง ·         Look over there!
14 Want ต้องการ ·         I want food.
15 Give ให้ ·         I have given you everything I have.
16 Use ใช้ ·         Don’t use a pen.
17 Find พบ หา ·         I’m finding information.
18 Tell บอก ·         Tell me a story.
19 Ask ถาม ·         Why don’t you ask your boss to the party?
20 Work ทำงาน ·         I’m working now.
21 Seem ดูเหมือนว่า ·         He seems a little angry this morning.
22 Feel รู้สึก ·         I feel happy.
23 Try พยายาม ·         I’m trying my best.
24 Leave จาก ทิ้ง ·         Leave me alone.
25 Call โทร ·         Please call me later.