25 คำกริยา (Verb) ในภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้จักไว้

แล้ว ครั้งนี้มาเรียนรู้คำกริยา 25 คำในภาษาอังกฤษที่ควรรู้ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันบ้าง มาดูกันเลย

No.คำศัพท์ที่เป็นคำกริยาความหมายตัวอย่างการใช้ในประโยค
1Beเป็นคำที่ใช้แทน เป็น อยู่ คือ·         I want to be a doctor.
2Haveมี·         I have a dog.

·         What do you have?

3Doทำ ปฏิบัติ·         Do you want some cakes?

·         I’m doing homework.

4Sayพูด·         Do you know what I say?
5Getได้ ได้รับ·         Get a job

·         Get a better suit.

6Makeทำ สร้าง·         Make your mother proud.
7Goไป·         I’m going to the beach.
8Knowรู้·         I know the answer.

·         What do you know about this issue?

9Takeได้รับ เอาไป·         Take a break.
10Seeเห็น·         I’ll see you later.
11Comeมา·         Please come to my house.
12Thinkคิด·         I think you’re great.
13Lookมอง·         Look over there!
14Wantต้องการ·         I want food.
15Giveให้·         I have given you everything I have.
16Useใช้·         Don’t use a pen.
17Findพบ หา·         I’m finding information.
18Tellบอก·         Tell me a story.
19Askถาม·         Why don’t you ask your boss to the party?
20Workทำงาน·         I’m working now.
21Seemดูเหมือนว่า·         He seems a little angry this morning.
22Feelรู้สึก·         I feel happy.
23Tryพยายาม·         I’m trying my best.
24Leaveจาก ทิ้ง·         Leave me alone.
25Callโทร·         Please call me later.