200 คำศัพท์สำคัญ IELTS ที่คุณต้องรู้ ตอนที่1

การสอบ IELTS เป็นแนวการวัดภาษาอังกฤษที่หลายสภาบันค่อนข้างยอมรับกับมาตรฐานภาษาอังกฤษ และผู้ที่สอบส่วนใหญ่มักจะนำผลการสอบเหล่านนี้ไปยื่นเพื่อเรียนต่อบ้าง สมัครงานบ้าง ในเมื่อ IELTS มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อ เราจึงนำคำศัพท์สำคัญ 100 คำแรกมาฝาก เพราะจะมีประโยชน์อย่างแน่นอน (สำหรับอีก 100 คำที่เหลือเรามาต่อกันตอนที่ 2  นะ)

analogyหมายถึงความคล้ายคลึง
analysisหมายถึงการวิเคราะห์
analyzeหมายถึงวิเคราะห์
annotateหมายถึงใส่คำอธิบายประกอบ
anticipateหมายถึงคาดหวัง
applicationหมายถึงแอปพลิเคชัน
applyหมายถึงนำมาใช้
approachหมายถึงเข้าใกล้
associateหมายถึงที่เกี่ยวข้อง
assumeหมายถึงสมมติ
assumptionหมายถึงสมมติฐาน
audienceหมายถึงผู้ชม
authenticหมายถึงแท้
backgroundหมายถึงพื้นหลัง
bodyหมายถึงร่างกาย
brainstormหมายถึงระดมความคิด
briefหมายถึงรวบรัด
calculateหมายถึงคำนวณ
captionหมายถึงคำบรรยายภาพ
categoryหมายถึงหมวดหมู่
causeหมายถึงสาเหตุ
characterหมายถึงอักขระ
characteristicหมายถึงลักษณะเฉพาะ
characterizeหมายถึงลักษณะ
chartหมายถึงแผนภูมิ
chronologyหมายถึงลำดับเหตุการณ์
citationหมายถึงการอ้างอิง
citeหมายถึงอ้าง
claimหมายถึงเรียกร้อง
clarifyหมายถึงชี้แจง
classหมายถึงระดับ
clueหมายถึงเบาะแส
codeหมายถึงรหัส
coherentหมายถึงสอดคล้องกัน
commonหมายถึงทั่วไป
compareหมายถึงเปรียบเทียบ
compileหมายถึงรวบรวม
complementหมายถึงเติมเต็ม
completeหมายถึงเสร็จสิ้น
composeหมายถึงเขียน
compositionหมายถึงองค์ประกอบ
conceiveหมายถึงตั้งครรภ์
conciseหมายถึงรวบรัด
concludeหมายถึงสรุป
conclusionหมายถึงบทสรุป
concreteหมายถึงคอนกรีต
conditionsหมายถึงเงื่อนไข
conductหมายถึงจัดการ
confirmหมายถึงยืนยัน
consequenceหมายถึงผลที่ตามมา
considerหมายถึงพิจารณา
consistหมายถึงประกอบด้วย
consistentหมายถึงสม่ำเสมอ
consistentlyหมายถึงสม่ำเสมอ
constantหมายถึงคงที่
constituteหมายถึงเป็น
consultหมายถึงปรึกษา
contendหมายถึงโต้แย้ง
contextหมายถึงบริบท
continuumหมายถึงความต่อเนื่อง
contradictหมายถึงขัดแย้ง
controlหมายถึงควบคุม
convertหมายถึงแปลง
conveyหมายถึงถ่ายทอด
copyหมายถึงสำเนา
correlateหมายถึงสัมพันธ์กัน
correspondหมายถึงสอดคล้อง
credibleหมายถึงน่าเชื่อถือ
creditหมายถึงเครดิต
criteriaหมายถึงเกณฑ์
critiqueหมายถึงวิจารณ์
crucialหมายถึงสำคัญ
cumulativeหมายถึงสะสม
debateหมายถึงอภิปราย
deduceหมายถึงอนุมาน
defendหมายถึงป้องกัน
defineหมายถึงกำหนด
demandหมายถึงความต้องการ
demonstrateหมายถึงสาธิต
depictหมายถึงพรรณนา
deriveหมายถึงสืบมา
describeหมายถึงบรรยาย
detailหมายถึงรายละเอียด
detectหมายถึงตรวจจับ
determineหมายถึงกำหนด
developหมายถึงพัฒนา
deviseหมายถึงประดิษฐ์
dictionหมายถึงพจน์
differentiateหมายถึงแตกต่าง
dimensionหมายถึงมิติ
diminishหมายถึงลดน้อยลง
editหมายถึงแก้ไข
effectหมายถึงผล
elementหมายถึงองค์ประกอบ
emphasizeหมายถึงเน้นย้ำ
employหมายถึงจ้าง
equalหมายถึงเท่ากัน
equivalentหมายถึงเทียบเท่า
essayหมายถึงเรียงความ
establishหมายถึงสร้าง