200 คำศัพท์สำคัญ IELTS ที่คุณต้องรู้ ตอนที่1

การสอบ IELTS เป็นแนวการวัดภาษาอังกฤษที่หลายสภาบันค่อนข้างยอมรับกับมาตรฐานภาษาอังกฤษ และผู้ที่สอบส่วนใหญ่มักจะนำผลการสอบเหล่านนี้ไปยื่นเพื่อเรียนต่อบ้าง สมัครงานบ้าง ในเมื่อ IELTS มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อ เราจึงนำคำศัพท์สำคัญ 100 คำแรกมาฝาก เพราะจะมีประโยชน์อย่างแน่นอน (สำหรับอีก 100 คำที่เหลือเรามาต่อกันตอนที่ 2  นะ)

analogy หมายถึง ความคล้ายคลึง
analysis หมายถึง การวิเคราะห์
analyze หมายถึง วิเคราะห์
annotate หมายถึง ใส่คำอธิบายประกอบ
anticipate หมายถึง คาดหวัง
application หมายถึง แอปพลิเคชัน
apply หมายถึง นำมาใช้
approach หมายถึง เข้าใกล้
associate หมายถึง ที่เกี่ยวข้อง
assume หมายถึง สมมติ
assumption หมายถึง สมมติฐาน
audience หมายถึง ผู้ชม
authentic หมายถึง แท้
background หมายถึง พื้นหลัง
body หมายถึง ร่างกาย
brainstorm หมายถึง ระดมความคิด
brief หมายถึง รวบรัด
calculate หมายถึง คำนวณ
caption หมายถึง คำบรรยายภาพ
category หมายถึง หมวดหมู่
cause หมายถึง สาเหตุ
character หมายถึง อักขระ
characteristic หมายถึง ลักษณะเฉพาะ
characterize หมายถึง ลักษณะ
chart หมายถึง แผนภูมิ
chronology หมายถึง ลำดับเหตุการณ์
citation หมายถึง การอ้างอิง
cite หมายถึง อ้าง
claim หมายถึง เรียกร้อง
clarify หมายถึง ชี้แจง
class หมายถึง ระดับ
clue หมายถึง เบาะแส
code หมายถึง รหัส
coherent หมายถึง สอดคล้องกัน
common หมายถึง ทั่วไป
compare หมายถึง เปรียบเทียบ
compile หมายถึง รวบรวม
complement หมายถึง เติมเต็ม
complete หมายถึง เสร็จสิ้น
compose หมายถึง เขียน
composition หมายถึง องค์ประกอบ
conceive หมายถึง ตั้งครรภ์
concise หมายถึง รวบรัด
conclude หมายถึง สรุป
conclusion หมายถึง บทสรุป
concrete หมายถึง คอนกรีต
conditions หมายถึง เงื่อนไข
conduct หมายถึง จัดการ
confirm หมายถึง ยืนยัน
consequence หมายถึง ผลที่ตามมา
consider หมายถึง พิจารณา
consist หมายถึง ประกอบด้วย
consistent หมายถึง สม่ำเสมอ
consistently หมายถึง สม่ำเสมอ
constant หมายถึง คงที่
constitute หมายถึง เป็น
consult หมายถึง ปรึกษา
contend หมายถึง โต้แย้ง
context หมายถึง บริบท
continuum หมายถึง ความต่อเนื่อง
contradict หมายถึง ขัดแย้ง
control หมายถึง ควบคุม
convert หมายถึง แปลง
convey หมายถึง ถ่ายทอด
copy หมายถึง สำเนา
correlate หมายถึง สัมพันธ์กัน
correspond หมายถึง สอดคล้อง
credible หมายถึง น่าเชื่อถือ
credit หมายถึง เครดิต
criteria หมายถึง เกณฑ์
critique หมายถึง วิจารณ์
crucial หมายถึง สำคัญ
cumulative หมายถึง สะสม
debate หมายถึง อภิปราย
deduce หมายถึง อนุมาน
defend หมายถึง ป้องกัน
define หมายถึง กำหนด
demand หมายถึง ความต้องการ
demonstrate หมายถึง สาธิต
depict หมายถึง พรรณนา
derive หมายถึง สืบมา
describe หมายถึง บรรยาย
detail หมายถึง รายละเอียด
detect หมายถึง ตรวจจับ
determine หมายถึง กำหนด
develop หมายถึง พัฒนา
devise หมายถึง ประดิษฐ์
diction หมายถึง พจน์
differentiate หมายถึง แตกต่าง
dimension หมายถึง มิติ
diminish หมายถึง ลดน้อยลง
edit หมายถึง แก้ไข
effect หมายถึง ผล
element หมายถึง องค์ประกอบ
emphasize หมายถึง เน้นย้ำ
employ หมายถึง จ้าง
equal หมายถึง เท่ากัน
equivalent หมายถึง เทียบเท่า
essay หมายถึง เรียงความ
establish หมายถึง สร้าง