10 เหตุผลทำไมถึงเรียนภาษาอังกฤษ

วันนี้มาดูประโยคที่น่าสนใจจดจำและเก็บติดตัวเอาไว้ใช้ได้ทุกครั้งเมื่อมีคนถามว่า คุณเรียนภาษาอังกฤษไปทำไม ทำไมถึงตองเรียนภาษาอังกฤษ มาดูเหตุผลประโยคภาษาอังกฤษในการตอบกัน

  1. I just love learning languages. เพราะว่าชอบเรียนภาษาจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษ
  2. It’s part of my university studies. เพราะภาษาอังกฤษเป็นวิชาในมหาวิทยาลัย ในโรงเรียนของฉัน
  3. I love traveling. เพราะชอบท่องเที่ยว การไปเที่ยวยังต่างประเทศภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร
  4. I want to speak to my partners’ family, in their language. ฉันอยากพูดภาษาอังกฤษกับญาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ
  5. The language is useful for my job. หรือ I need English for my work. ภาษาอังกฤษนั้นสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานของฉัน
  6. I want to understand my favorite songs, movies and TV shows. ฉันอยากจะเข้าใจเนื้อเพลง หนัง ปละรายการโทรทัศน์ที่ฉันดู
  7. I want to open my mind and become more international. ฉันต้องการเปิดโลกกว้างเพื่อไปสู่สากลนานาชาติ
  8. I love the culture and the people who speak the language. ฉันชอบวัฒนธรรมและผู้คนที่พูดภาษาอังกฤษ
  9. I live next to a country speaking that language. ฉันอาศัยอยู่ใกล้กับประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
  10. I’m learning the language to impress someone. ฉันเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความประทับใจให้ใครบางคน