10 วลีใช้บ่อยอย่างไงไม่น่าเบื่อด้วยการแทนคำเหล่านี้

มาดู 10 วลีในภาษาอังกฤษที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันบ่อย แต่ทราบไหมว่าเราสามารถใช้วลีอื่นทดแทนได้เหมือนกันแล้วยังคงความหมายที่อยากจะสื่อไว้ได้ มาดู 10 วลีนั้นพร้อมกับการใช้วลีทดแทนกันเลย

 1. According to สามารถใช้คำเหล่านี้แทนได้
 • In line with
 • In agreement with
 • As per
 • Pursuant to
 • As reported in/by
 • In keeping with

 

 1. As you can see สามารถใช้คำเหล่านี้แทนได้
 • As shown
 • Obviously
 • Therefore
 • Evidently
 • It is easy to see

 

 1. As mentioned previously สามารถใช้คำเหล่านี้แทนได้
 • Let’s back up to…
 • Like I said…
 • As I said before…
 • Referring to my previous argument…
 • Following my earlier example…

 

 1. Congratulations สามารถใช้คำเหล่านี้แทนได้
 • You did it
 • Good for you
 • Good job
 • Well done
 • You rock

 

 1. For example สามารถใช้คำเหล่านี้แทนได้
 • In addition to
 • Namely
 • Such as
 • One example is
 • Including
 • Let’s say…
 • For instance
 • Especially
 • As a case in point
 • To illustration

 

 1. I don’t know สามารถใช้คำเหล่านี้แทนได้
 • I’m unsure
 • I have no idea
 • Beats me
 • That’s a good question
 • Search me
 • I don’t have a clue

 

 1. I don’t like it สามารถใช้คำเหล่านี้แทนได้
 • I pass
 • I dislike it
 • I’m not fond of it
 • I’m not a big fan of it
 • I’m not into it
 • That’s not for me

 

 1. I know, I understand สามารถใช้คำเหล่านี้แทนได้
 • I see
 • Of course
 • OK
 • All right
 • Fair enough
 • I take your point
 • I know what you mean
 • I got you
 • I noticed

 

 1. In conclusion สามารถใช้คำเหล่านี้แทนได้
 • In sum,
 • All in all,
 • To sum up,
 • On the whole
 • By and large,
 • Overall, it may be said..
 • In summary,

 

 1. On the other hand สามารถใช้คำเหล่านี้แทนได้
 • All the same
 • On the contrary
 • On the flip side
 • Whereas
 • Nonetheless
 • At any rate
 • However
 • Otherwise
 • Alternatively