โครงสร้าง Past Simple Tense

เรื่อง Past Simple Tense เป็นหนึ่งใน 12 Tense ทางหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บรรยายหรือพูดถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา ซึ่ง Past Simple Tense นี้ถือเป็น Tense ที่น่าสนใจและถูกนำมาใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวัน ทั้งเล่าเรื่องราวในอดีต บอกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว หรือเป็นการถามเรื่องราวในอดีตเป็นต้น ครั้งนี้เราได้รวบรวมโครงสร้างและตัวอย่างการใช้งานประโยค Past Simple Tense ที่ควรรู้มาฝากดังนี้

ประโยคบอกเล่า Past Simple Tense

 • โครงสร้าง Subject + V.2 (Regular V. เติม –ed , -d เช่น Played , Visited / Irregular V. เปลี่ยนรูป เช่น go – went , leave – left)
 • ตัวอย่างประโยค
 • I played chess yesterday.
 • He/She/it played chess yesterday.
 • We/You/They played chess yesterday.

 

ประโยคคำถาม Past Simple Tense

 • โครงสร้าง Did + Subject + V.1 + ?
 • ตัวอย่างประโยค
 • Did I play chess yesterday?
 • Did he/she/it play chess yesterday?
 • Did you/we/they play chess yesterday?

 

ประโยคปฏิเสธ Past Simple Tense

 • โครงสร้าง Subject + did + not + V1
 • ตัวอย่างประโยค
 • I didn’t play chess yesterday.
 • He/She/it didn’t play chess yesterday.
 • We/You/They didn’t play chess yesterday.