โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษทั่วไป รู้ไว้ใช้เอาตัวรอด EP3

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปที่ช่วยให้คุณสามารถเอาตัวรอดได้ ในตอนที่ 3 มีดังนี้

  • Rumor has it that + Subject + Verb โครงสร้างประโยคนี้สามารถใช้พูด ประมาณว่า ฉันได้ยินมาว่า… ฉันได้ข่าวว่า… ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้

ตัวอย่าง

  • Rumor has it that she cheated on him.
  • Ruumor has it that he will not return.
  • It looks like + Noun โครงสร้างประโยคนี้สามารถใช้เพื่อบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมีลักษณะเหมือนกัน คล้ายกัน หรือ จะใช้พูดว่าเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น

ตัวอย่าง

  • It looks like it’s going to rain.
  • It looks like a jellyfish.
  • It takes + (Time) + to + (Verb) โครงสร้างประโยคนี้สามารถใช้เมื่อบอกใครบางคนว่าจะต้องใช้ระยะเวลา หรือช่วงเวลาเท่าไหร่เพื่อจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่าง

  • It takes forty-five minutes for me to get ready.
  • It takes one hour to get there.